Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.engineering-pbb.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten die zijn besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website van Engineering PBB

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Engineering PBB zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Engineering PBB niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Engineering PBB garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Engineering PBB wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het ongestoord gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Engineering PBB links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Engineering PBB worden aanbevolen. Engineering PBB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Engineering PBB niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Engineering PBB behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie; waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Engineering PBB of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen en/of persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Engineering PBB behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Ondanks alle voorzorgen en andere inspanningen kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een kwetsbare plek in onze beveiliging: een beveiligingslek. Ontdekt u een beveiligingslek in onze systemen, dan werken we graag met u samen aan een oplossing. Daarom verzoeken we u deze informatie vertrouwelijk met ons te delen.